Vedtægter

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN
GRUMSTRUP FORSAMLINGSHUS & BORGERFORENING

$1
NAVN
Foreningens navn er ”Grumstrup Forsamlingshus og Borgerforening” og foreningens hjemsted er Grumstrup i Horsens Kommune.

$2
FORMÅL
Foreningens formål er at virke for lokalsamfundet, herunder at drive forsamlingshuset dels som samlingssted for medlemmerne og dels for sociale og kulturelle aktiviteter i lokalområdet.

$3
EJENDOM
Forsamlingshuset med tilhørende grund er foreningens ejendom og indgår til enhver tid i foreningens status til den senest opgjorte ejendomsværdi samt løsøre.

$4
MEDLEMMER
Som medlemmer kan optages alle personer bosiddende i Vedslet Sogn eller personer, der efter bestyrelsens opfattelse, kan antages at have tilknytning til lokalsamfundet. Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages. Medlemmerne hæfter alene for indbetaling af kontingent, men hæfter ikke overfor tredjemand for foreningens forpligtelser. Foreningens bestyrelse skal føre protokol over foreningens medlemmer.

$5
GENERALFORSAMLING
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes i forsamlingshuset én gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved annoncering i den lokale presse med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, såfremt denne afviger fra det nedenfor angivne.

Generalforsamlingen skal altid have følgende punkter på dagsordenen:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af to stemmetællere
  3. Formandens beretning og godkendelse heraf
  4. Aflæggelse af regnskab og godkendelse heraf
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af suppleanter
  7. Valg af revisorer
  8. Fastsættelse af næste års kontingent
  9. Forslag fra medlemmerne
  10. Eventuelt

Stemmeret har kun medlemmer, der har betalt kontingent inden generalforsamlingen.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Alle beslutninger afgøres ved simpelt flertal af de afgivne.

Såfremt dirigenten eller én blandt forsamlingen kræver det, skal afstemningen ske skriftligt.

Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før afholdelse af generalforsamlingen. Forslag der modtages senere vil alene kunne drøftes under eventuelt.

Bestyrelsen skal indenfor 1 måned indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 30 medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen anmoder herom.

$6
VEDTÆGTSÆNDRING
Ændring af vedtægterne kan foretages af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis forslaget får flertal, men dette flertal ikke udgør mindst 2/3 af de afgivne stemmer, kan forslaget genfremsættes på en ekstraordinær og senest umiddelbart før næste generalforsamling. På denne kan forslaget vedtages med simpelt stemmeflertal.

$7
OPLØSNING
Ved opløsning af foreningen kræves, at beslutning herom vedtages af to generalforsamlinger med mindst 2 og højest 4 ugers mellemrum samt mindst 2/3 af de afgivne stemmer på hver generalforsamling. Såfremt opløsning vedtages, skal der på generalforsamlingen vælges tre likvidatorer til at afvikle foreningens virksomhed. Fremkommer der herved et overskud, skal dette efter generalforsamlingens bestemmelse anvendes til velgørende formål i Vedslet Sogn.

$8
BESTYRELSE
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse blandt foreningens medlemmer på 7 medlemmer samt 2 suppleanter. Derudover vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, idet den større eller mindre del afgår skiftevis. Suppleanter, revisorer og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

$9
TEGNING
Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse. Den samlede bestyrelse kan udstede fuldmagt til kassereren, således at denne bliver berettiget til at disponere alene f.eks. via Netbank, Dankort, Mobile Pay eller lignende. Den daglige drift kan dog med bindende virkning for foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen har ansvaret for bygningens administration og vedligeholdelse samt for, at der er tegnet forsvarlige forsikringer for bygning og inventar samt ansvarsforsikring.

$10
UDMELDELSE
Udmeldelse antages at være sket såfremt medlemskabet ikke er fornyet inden 1. april. Et medlem som virker imod foreningens formål kan efter beslutning af generalforsamlingen udelukkes af foreningen, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer ved skriftlig afstemning godkender forslaget om udelukkelsen. Intet medlem kan ved udmeldelse gøre krav på foreningens midler.


Vedtaget på generalforsamlingen den 9. marts 2018